MK
meol

Групата  ЛОТРИЧ Метрологија врши калибрации во најширокиот можен спектар на потреби. Мерењата ги вршат квалификувани експерти користејќи најсовремена опрема на локацијата или во нашите акредитирани лаборатории. По секоја калибрација добивате сертификат, кој обезбедува следење на мерките за воспоставување и одржување на системи за управување со квалитет, технички препораки и специфични барања, како што е GxP во областа на фармацевтски производи.

Маса и притисок

 • Ваги

 • Тежини и предмети од која било друга маса

 • Манометри и барометри

Поврзана содржина

Контрола и верификација

Во ЛОТРИЧ Метрологија ние го контролираме и варираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе

Тестирање

Ние извршуваме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерок - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
Повеќе

Волумен и густина

 • Волуметриски апарати - пипети
 • Цилиндри, шишиња и садови
 • Ареометри

Поврзана содржина

Тестирање

Ние извршуваме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерок - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
Повеќе

Контрола и верификација

Во ЛОТРИЧ Метрологија ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

Повеѓе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе

PH и гасни анализатори

 • PH, спроводливост и соленост
 • Гасни анализатори

 • Рефрактометри

Поврзана содржина

Тестирање

Ние извршуваме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерок - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
Повеќе

Контрола и верификација

Во ЛОТРИЧ Метрологија ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка

Повеќе

Проток и брзина

 • Мерачи на проток на гас

 • Мерачи на проток на течност

 • Анемометри

Поврзана содржина

Тестирање

Ние извршуваме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерок - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
Повеќе

Контрола и верификација

Во ЛОТРИЧ Метрологија ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе

Електрична енергија и фотометрија

 • Мултиметри (A,V, Ω)

 • Ватметри

 • Лухметри

Поврзана содржина

тестирање

Ние извршуваме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерок - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
Повеќе

Контрола и верификација

Во ЛОТРИЧ Метрологија ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

Повеќе

Метролошки решенија

Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

Повеќе

Време и фреквенција

 • Стоперица и часовници

 • Тахометри

 • Брзинометри

  Поврзана содржина

  Тестирање

  Ние извршуваме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерок - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад
  Повеќе

  Контрола и верификација

  Во ЛОТРИЧ Метрологија ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

  Повеќе

  Метролошки решенија

  Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

  Повеќе

  Акустика и вибрации

  • Мерачи на ниво на звук - фонометри

  • Акцелеметар

  • Мерачи на вибрации

  Поврзана содржина

  Тестирање

  Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
  Повеќе

  Контрола и верификација

  Во Метрологијата ЛОТРИЧ ние го контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

  Повеќе

  Метролошки решенија

  Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

  Повеќе

  Температура и влага

  • Термометри 

  • Хигрометри

  • Комори, простории, куќишта, бањи и суви блокови

  Поврзана содржина

  Тестирање

  Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
  Повеќе

  Контрола и верификација

  Во Метрологијата ЛОТРИЧ ние го контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

  Повеќе

  Метролошки решенија

  Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

  Повеќе

  Сила и вртежен момент

  • Машини за мерење на сили, сирови трансформери

  • Момент клучеви, трансформатори на вртежен момент

  • Тестери за сопирање на тркала

   Поврзана содржина

   Тестирање

   Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
   Повеќе

   Контрола и берификација

   Во Метрологијата ЛОТРИЧ ние го контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

   Повеќе

   Метролошки решенија

   Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

   Повеќе

   Должина и форма

   • Мерни блокови, прстени и приклучоци
   • Подвижни мерила, микрометри, мерни саатови

   • Машини за должина

    Поврзана содржина

    Тестирање

    Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
    Повеќе

    Контрола и верификација

    Во Метрологијата ЛОТРИЧ ние го контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

    Повеќе

    Метролошки решенија

    Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

    Повеќе

    Агол и искривување

    • Аголни мерни блокови

    • Либела, инклинометар

    • Затегнувачи

     Поврзана содржина

     Тестирање

     Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
     Повеќе

     Контрола и верификација

     Во Метрологијата ЛОТРИЧ ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

     Повеќе

     Метролошки решенија

     Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

     Повеќе

     Цврстина и грубост и рапавост

     • Тестер на цврстина, блокови за цврстина

     • Инструменти за мерење на цврстина, плочи за грубост
     • Машини за движење на нишало

     Поврзана содржина

     Тестирање

     Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
     Повеќе

     Контрола и верификација

     Во Метрологијата ЛОТРИЧ ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

     Повеќе

     Метролошки решенија

     Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

     Повеќе

     Забрзување и маса

     • Успорување

     • Машина за балансирање тркала

     • Машина за центрирање на тркалата

     Поврзана содржина

     Тестирање

     Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
     Повеќе

     Контрола и верификација

     Во Метрологијата ЛОТРИЧ ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

     Повеќе

     Метролошки решенија

     Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

     Повеќе

     Сите калибрации

     Маса и притисок

     • Тежински инструменти

     • Тежини и предмети од која било друга маса
     • Манометри и барометри

     Волумен и густина

     • Волуметриски апарати - пипети

     • Цилиндри, шишиња и садови

     • Ареометри

     PH и гасни анализатори

     • pH, спроводливост и мерачи за соленост
     • Гасни анализатори

     • Рефрактометри

     Проток и брзина

     • Мерачи на проток на гас

     • Мерачи на проток на течности
     • Анемометри

     Електрична енергија и фотометрија

     • Мултиметри (A,V, Ω)

     • Ватметри

     • Луксметри

     Време и фрекфенција

     • Штоперици и часовници

     • Тахометри

     • Брзинометри

      Акустика и вибрации

      • Мерачи на ниво на звук - фонометри

      • Акцелеметар

      • Мерење на вибрации

      Температура и влага

      • Термометри

      • Хигрометри

      • Комори, простории, куќишта, бањи и суви блокови

      Сила и момент сила

      • Машини за мерење на сили, сирови трансформери

      • Момент клучеви, вртежни трансформатори

      • Тестери за сопирање на тркала

       Должина и форма

       • Мерни блокови, прстени и приклучоци

       • Подвижни мерила, микрометри, мерни часовници

       • Машини за должина

        Агол и закривување

        • Аголни мерни блокови

        • Либели, Иклинометри

        • Затегнувачи

         Цврстина и грубост и рапавост

         • Тестер на цврстина, блокови за цврстина

         • Инструменти за мерење на цврстина, плочи за грубост

         • Машини за движење на нишало

         Забрзување и маса

         • Успорувачи
         • Машина за балансирање тркала

         • Машина за центрирање на тркалата

         Поврзана содржина

         Тестирање

         Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерокот - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад.
         Повеќе

         Контрола и верификација

         Во Метрологијата ЛОТРИЧ ние контролираме и верифицираме врз основа на широк спектар на законски критериуми.

         Повеќе

         Метролошки решенија

         Нашите корисници се заколнаа на еден од трите начини на соработка.

         Повеќе

         Вашите производи без жалби

         Тестирање

         Ние сме акредитирана лабораторија за тестирање во согласност со ISO 17025. Тестирањето се изведува во согласност со меѓународните стандарди и во согласност со барањата на вашите клиенти. Ние работиме со вас за да ги развиваме нашите процедури за тестирање и да се прилагодуваме на вашите потреби и желби. Ние вршиме тестирање низ целиот животен циклус на вашиот примерок - од суровина до материјал, полупроизвод, или производ и отпад. Врз основа на стекнатите резултати од тестирањето нудиме стручно советување за да ви помогнеме да ги оптимизирате вашите процеси и продажбата.

         Сертификат на ЛОТРИЧ Метрологија: документ што се брои.

         Сертификат

         Имаме децениско искуство со калибрација, тестирање и потврдување на усогласеност и се препознаваме како референтен партнер.


         Со Лотрич Метрологија вашите мерки се калибрирани и процеси потврдени како вашите клиенти ги сакаат.


         Сертификатот на лотрич Метрологија сведочи за вашиот квалитет, кој има многу предности.